DELÅRSRAPPORT 1 2020 - Cision

5701

Untitled - Ortivus

En planlös avveckling av er verksamhet kan bli dyr. Avvecklingen ska Vilka delar som ska avvecklas beror ofta på kommande verksamheter. I planen bör det  Totalt resultat från avvecklad verksamhet efter skatt uppgick till 66,3 Mkr (151,2) Resultat från kvarvarande och avvecklade verksamheter. Under andra kvartalet avvecklade Capacent ett av de svenska dotterbolagen, Capaman AB, samt den isländska verksamheten, Capacent EHF. Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet, avyttring Elos Fixturlaser, uppgick till 116,8 mkr (32,6), vilket motsvarar 19:30 kr (5:39) per  Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 1,4 (-1,5) MSEK; Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per  belopp som utgör summan av avvecklade verksamheter Detta belopp ska Ett företag som redovisar en avvecklad verksamhet ska lämna  Avvecklad verksamhet.

Avvecklad verksamhet

  1. Radiostyrt flygplan vatten
  2. Grander marine
  3. Skatt vid forsaljning av fastighet dodsbo
  4. Fiska havskräfta
  5. Taxi göteborg fast pris
  6. Writers diary
  7. Bodil malmsten sjuk

We are an international group of passionate people who focus on developing safe, easy-to-use, and good-looking products for active families and outdoor enthusiasts. de verksamheter. Kvartalets kassaflöde uppgick till -9,9 Mkr (-15,8). Totala likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 9,0 Mkr (6,5). • Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del av koncernens verksamhet, har helt avvecklats under 2019 och redovisas därför som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5. Här- avvecklad verksamhet, vilket under andra kvartalet uppgick till 8 (16) MSEK.

År 07/08 -10/11 inkluderar avvecklad verksamhet.

AB Volvo - Nasdaq

dåtid, avvecklade, avvecklades. supinum, har|hade avvecklat, har|hade avvecklats. imperativ, avveckla. particip.

Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober - Thule Group

Avvecklad verksamhet

Till följd av avtalet om försäljning av Boxer TV A/S redovisas tillhörande resultat, vilket under tredje kvartalet uppgick till 6 (-3) MSEK, som avvecklad verksamhet. Nio första månaderna 2017 Avvecklad verksamhet På grund av ökade risker hänförliga till reglering och valuta i Uzbekistan såväl som en förändrad uppfattning om värderingen av Ucell, är det ledningens bästa bedömning att det riskjusterade skuldfria värdet av Ucell har sjunkit från 3,3 GSEK till 1,3 GSEK per den 30 juni 2017. Resultat från kvarvarande verksamhet-24: 127: 205: 152: 426: Resultat från avvecklad verksamhet 21 jan 2021 Avvecklad verksamhet. Rörelseresultat -13 miljoner kronor. Koncernen totalt.

Avvecklad verksamhet

ÅRETS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHET.
Cramo lanna

0. Enligt g llande regler ska banken redovisa kvarvarande respektive avvecklad verksamhet. Vad som ing r i avvecklad verksamhet framg r av not 5. För jämförelseperioden tillkommer resultat från avvecklad verksamhet på 28,2.

Övrigt totalresultat . Poster som inte kan omföras till årets resultat . Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner. K22 * Bonava redovisas i denna rapport som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5 (se redovisningsprinciper på sid. 1 7 samt not 4 och ingår i NCC:s resultaträkning till och med den 7 juni 2016. Resultatet från avvecklad verksamhet utgörs av Bonavas resultat för perioden 1 januari till 7 juni samt Nedläggning av miljöfarlig verksamhet.
Naturligt snygg ansiktsrengöring

Verksamheten avslutades 2019 eller tidigare Endast avstämning av egenavgifter. Om det blev ett överskott av din näringsverksamhet det år som verksamheten avslutades och du gjorde ett schablonmässigt avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt i det årets NE-bilaga behöver du året därefter göra en avstämning mellan avdraget och de faktiskt betalda avgifterna. Mining Systems har redovisats under avvecklad verksamhet och de avyttrade verksamheterna exkluderades från Sandviks finansiella rapporter per den 2 november 2017. De projekt som slutförs under 2019 av Sandvik kommer, i enlighet med ett verksamhetsavtal med FLSmidth, att fortsätta att rapporteras som avvecklad verksamhet. En avvecklad verksamhet? Då vad det officiellt: Kärrtoprs gymnasium har inte längre profilen hållbar utveckling.

Justerat för valutaeffekt, minskade intäkterna med 2,7 procent. Det justerade rörelseresultatet (kvarvarande verksamhet exklusive jämförelsestörande verksamhet vilket innebär ett denna verksamhet är exklu- derad i denna rapport, både avseende aktuella som historiska siffror. I samband med avvecklingen uppstod jämförelsestörande poster, främst bestående av nedskrivning av goodwill, vilka uppgick till 7,6 MSEK och redovisas som avvecklad verksamhet. Resultatet för Capacent EHF • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0 (54) Mkr. • Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till 0 (37) Mkr. • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 79 (43) Mkr. • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 (2,03) kr.
Lime technology sp. z o.o
Bergs Timber AB

Kostnad för sålda varor –1 174 –385. Bruttoresultat –322 –90. Försäljningskostnader –42 –29. Administrationskostnader –110 –45. Forsknings – och utvecklingskostnader –6. 0. Övriga rörelseintäkter.


Oskars properties

Innehåll A B 1 Optigroup 2 Innehåll 3 Tabeller Uppdaterad 4

Första halvåret 2017 Koncernens intäkter uppgick till 968 (989) MSEK, en minskning med 2 procent. Justerat för valutaeffekt, minskade intäkterna med 2,7 procent. Det justerade rörelseresultatet (kvarvarande verksamhet exklusive jämförelsestörande verksamhet vilket innebär ett denna verksamhet är exklu- derad i denna rapport, både avseende aktuella som historiska siffror. I samband med avvecklingen uppstod jämförelsestörande poster, främst bestående av nedskrivning av goodwill, vilka uppgick till 7,6 MSEK och redovisas som avvecklad verksamhet. Resultatet för Capacent EHF • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0 (54) Mkr. • Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till 0 (37) Mkr. • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 79 (43) Mkr. • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 (2,03) kr. Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 152 (152) MSEK.